news

martes, 8 de noviembre de 2011

+ info de CACiS / Centro de Producción y residencia

Durant L’any 2009 CACiS va becar 6 projectes d'autors i autores dins del seu programa de producció. Aquesta convocatòria permet que creadors de tot el món desenvolupin el seu projecte durant un període de temps residint al Centre . La singularitat de Cacis permet ser un lloc on es puguin assajar i fer treballs que no siguin possibles en altres llocs; un lloc que atrau joves creadors de la resta de l’estat, d’altres països perquè saben que aquí es pot treballar en una atmosfera i, sobretot, en plena natura amb un compromís crític. La Convocatòria que cada any presenta el Centre acull projectes d'arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural. ( no exclusivament artístics) S’han rebut 50 projectes per realitzar al centre durant l’any 2011, la direcció de Cacis ha escollit 9 pel seu interès i relació amb la recerca de nous llenguatges relacionats amb el medi natural, la sostenibilitat i el medi rural. Durante el año 2009 CACiS otorgó becas a 6 proyectos de autores y autoras dentro de su programa de producción. Esta convocatoria permite que creadores de todo el mundo desarrollen su proyecto durante un período de tiempo residiendo en el Centro. La singularidad de CACiS permite ser un lugar donde puedan ensayar y hacer trabajos que no sean posibles en otros lugares, un lugar que atrae jóvenes creadores del resto del estado, de otros países porque saben que aquí se puede trabajar en una atmósfera y, sobre todo, en plena naturaleza con un compromiso crítico. La Convocatoria que cada año presenta el Centro acoge proyectos de artes visuales, artes escénicas, performance, pensamiento, intervención en el paisaje y búsqueda de nuevos lenguajes relacionados con la sostenibilidad y la protección del medio natural. (No exclusivamente artísticos) Se han recibido 50 proyectos para realizar en el centro durante el año 2011, la dirección de aplicación ha escogido 9 por su interés y relación con la búsqueda de nuevos lenguajes relacionados con el medio natural, la sostenibilidad y el medio rural. During 2009 CACIS gave grants to 6 projects of authors in their production program. This call allows designers worldwide to develop their project over a period of time residing at the Center. CACiS's uniqueness allows it to be a place to rehearse and do jobs that are not possible in other places, a place that attracts young artists from the rest of the state, from other countries because they know that here you can work in an atmosphere and especially in nature with a critical engagement. The call that every year presents the Center hosts visual arts projects, arts, performance, thinking, intervention on the landscape and searching for new language related to sustainability and protecting the environment. (Not only artistic) There have been 50 projects for the center during the year 2011, management has chosen 9 application for your interest and connection with the search for new languages ​​related to the environment, sustainability and rural areas.