news

jueves, 10 de noviembre de 2011

Primer Cuaderno de Viaje que publica CACiS

Un quadern de viatge és aquell amic que t'acompanya durant el trànsit, callat i fidel. Quan vam decidir editar el llibre de viatge de Txema no pensàvem que podia ser el primer d'una sèrie, però si existeix un element comú en l'art contemporani és el de la recerca d'imatges, sensacions, camins, d'un trànsit infinit i per això creiem que podia ser una publicació interessant per transmetre aquesta idea. No és un llibre amb pretensions erudites, simplement un quadern per recrear un viatge. Un cuaderno de viaje es aquel amigo que te acompaña durante el tránsito, callado y fiel. Cuando decidimos editar el libro de viaje de Txema no pensamos que podía ser el primero de una serie, pero si existe un elemento común en el arte contemporáneo es el de la búsqueda de imágenes, sanaciones, caminos, de un tránsito infinito y por ello creemos que podía ser una publicación interesante para transmitir esta idea. No es un libro con pretensiones eruditas, simplemente un cuaderno para recrear un viaje. A travelogue is that friend who accompanies you during transit, quiet and faithful. When we decided to publish the book travel Txema not think it could be the first in a series, but there is a common element in contemporary art is the image search, healings, roads, transit infinite and therefore we believe a publication that could be interesting to recreate this idea. It is a book of scholarly pretensions, just a book to recreate a journey.