news

domingo, 1 de marzo de 2015

Programa del 2015

Tot sortim de l'hivern i CACiS presenta el seu programa d'activitats del 2105.
El 7è any d'una vida de servei a la cultura i d'agent vertebrador d'un territòri  mancat de programes estables d'art contemporàni.

I N T E R S E C I O N S "... Tot allò que la història no pot explicar en simples termes d'evolució o d’obsolescència. Tot allò que, per contrast, dibuixa zones o xarxes de supervivències en el mateix punt que declaren la seva extraterritorialitat, la seva marginalització, la seva resistència, la seva vocació de
revolta. "

Supervivència de les lluernes, Georges Didi-Huberman


Al inici d’aquest projecte vam planificar diferents segments, prenent el 7 com a número base, cercant fraccions de períodes per no perdre de vista els objectius i la realitat.

Aquesta revolució constant és semblant a l’evolució de totes les especies davant l’adversitat del medi on viuen. La situació de la cultura i el desequilibri territorial són dos factors que aboquen a l’extinció projectes culturals com el nostre. La viabilitat i sostenibilitat dependrà del grau d’adaptació i fortalesa del individu o col·lectiu en aquest cas de CACiS.

Si la planificació i desenvolupament del projecte segueix una trajectòria constant sense fer avaluacions periòdiques tindrem a la llarga un treball “estèril”.

Evolució i revolució

Les adaptacions són mecanismes mitjançant els quals els organismes fan front a les tensions i pressions del seu medi ambient. Aquest principi ben establert, forma part d’un element estructural de la vida evolutiva del nostre projecte. 

Es evident que el suport de les institucions públiques cada vegada és més pobre i es prioritza a poblacions que ja tenen recursos. Aquest camí recorda a la selecció natural on els individus més forts i adaptats seran els que podran continuar “vius”.

Amb la voluntat de sobreviure davant l'adversitat i cercant les complicitats d'altres espais i projectes que tinguin objectius propers als nostres, tornem a bategar amb força ¡¡¡¡¡¡