news

domingo, 1 de enero de 2017

Convocatòria de residència 2017 / projectes de cos i medi

realitzat a CACiS 2016


C A C i S / convocatòria 2017
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Convocatòria de residència per a projectes de cos i medi
Centre D’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç
Obre una convocatòria internacional dirigida a creadors per realitzar un projecte amb  residència durant l’any 2017.

Objectius
La residència de Cacis El Forn de la Calç acull projectes relacionats amb el cos  i l’art en el medi natural, propostes que facin servir l’art com a llenguatge, per la seva funció social de conscienciació, i promoguin el pensament crític a partir d’un anàlisi més global de la nostra relació amb l’entorn. Aquesta convocatòria cerca  un diàlegs amb el medi a partir de la relació amb el cos humà. El paisatge, en­tès com una laboratori mental que realitzem a partir del que veiem, de la contemplació, de l’observació. Po­dem dir que és una interpretació en termes culturals i estètics del territori. Fent servir les paraules de Berta Ayuso obrim un apartat per la reflexió del paisatge a partir de la nostra relació amb ell “Parlem del paisatge del paisatge com un lloc: un espai practicat, amb ele­ments intangibles i simbòlics que es sumen a la seva materialitat. Una estructura plural, dinàmica, canviant i integradora dels aspectes que es veuen i dels que no. La contemplació sovint és el motiu que el determina. “
Potser a partir d’aquest retrobament amb el medi po­drem interpretar millor el seu valor i recollir les deman­des que ens fa.

1.La residencia de CACIS  presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per que l'artista trobi les condicions d'espai, concentració i equipaments idònies .El Centre esta a 5 km del poble de Calders i a 2,5km d'Artés i a uns 25 minuts de la ciutat de Manresa. Amb vistes de Montserrat i els Pirineus.
2. Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball  durant un mínim de 7 dies i un màxim de 45 dies.
3. El Centre pot ajudar els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i  serveis relacionats amb la seva recerca.

Bases
1Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d'enviar per correu electrònic següent documentació:
·         dades de contacte del responsable del projecte.
·         número de participants.
·         calendari per al qual se sol•licita la residència amb una altra opció alternativa (si n’hi ha)
·         espais que utilitzarà (allotjament / sala de treball / exteriors).
·         una carta d'intencions amb un text explícit on l'artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència en els  terminis sol•licitats.
·         cartes de recomanacions d’altres centres o llocs de treball.- una descripció del projecte (màxim)
3 fulls amb un màxim 3 fotografies -format JPG-)- un breu cv(màxim 1 full) (no s'admetran projectes enviats per via postal ni projectes que excedeixin la documentació sol•licitada)
2.Les sol•licituds per a l'any 2017 es poden enviar fins el 15 d’abril del 2017.
3.El jurat estarà composat per professionals del sector i per l'equip del Centre.
4.Resolució de la convocatòria el 30 d’abril del 2017. El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats i es farà públic a la pàgina web o bloc de CACIS.
8. El fet de participar pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.       
9. La direcció del Centre es reserva el dret de cancel·lar la residencia dels participants admesos inicialment :
·         Si es detecta una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de selecció.
·         Si es detecta falsedat de les informacions aportades pel sol•licitant o sol·licitants per ser seleccionats amb posterioritat a la seva selecció.
Si es  detecta qualsevol actitud irregular i ofensiva.


Convocatoria de residencia 2017 / proyectos relacionados con el cuerpo en el medio naturalrealizado en CACiS 2016

C A C i S / Convocatoria 2017
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad El Forn de la calç
Para proyectos relacionados con el cuerpo y el arte en el medio natural
Abre una convocatoria internacional dirigida a creadores para realizar un proyecto con residencia durante el año 2017.

Objetivos

La residencia de CACiS El Forn de la Calç acoge proyectos relacionados con el cuerpo y el arte en el medio natural, propuestas que utilicen el arte como lenguaje, por su función social de concienciación, y promuevan el pensamiento crítico a partir de un análisis más global de nuestra relación con el entorno. Esta convocatoria busca diálogos con el medio a partir de la relación con el cuerpo humano. El paisaje, entendido como un laboratorio mental que realizamos a partir de lo que vemos, de la contemplación, de la observación. Podemos decir que es una interpretación en términos culturales y estéticos del territorio. Utilizando las palabras de Berta Ayuso abrimos un apartado para la reflexión del paisaje a partir de nuestra relación con él "Hablamos del paisaje del paisaje como un lugar: un espacio practicado, con elementos intangibles y simbólicos que se suman a su materialidad. Una estructura plural, dinámica, cambiante e integradora de los aspectos que se ven y los que no. La contemplación a menudo es el motivo que lo determina. "Quizás a partir de este reencuentro con el medio podremos interpretar mejor su valor y recoger las demandas que nos hace.

Residencia
1. La residencia de CACIS presenta las condiciones básicas para la investigación y el estudio en plena naturaleza, por que el artista encuentre las condiciones de espacio, concentración y equipamientos idóneas .El Centro está a 5 km del pueblo de Calders y 2 , 5km de Artés ya unos 25 minutos de la ciudad de Manresa. Con vistas de Montserrat y los Pirineos.

2. Las residencias incluyen el alojamiento de los artistas (máximo 4) y espacio de trabajo durante un mínimo de 7 días y un máximo de 45 días.

3. El Centro puede ayudar a los artistas a hacer los contactos necesarios con la población local y los proveedores de materiales y servicios relacionados con su búsqueda.


Bases
1. Los artistas que deseen acogerse a esta convocatoria deben enviar por correo electrónico siguiente documentación:
·         datos de contacto del responsable del proyecto.
·         número de participantes.
·         calendario para el que se solicita la residencia con otra opción alternativa (si hay)
·         espacios que utilizará (alojamiento / sala de trabajo / exteriores).
·         una carta de intenciones con un texto explícito donde el artista se compromete, si es elegido, a realizar la residencia en los plazos solicitados.
·         cartas de recomendaciones de otros centros o puestos de trabajo.- una descripción del proyecto (máximo), 3 hojas con un máximo 3 fotografías -formado JPG -) - un breve cv (máximo 1 hoja) (no se admitirán proyectos enviados por vía postal ni proyectos que excedan la documentación solicitada)
2 .Las solicitudes para el año 2017 se pueden enviar hasta el 15 de abril de 2017.
3. El jurado estará compuesto por profesionales del sector y por el equipo del Centro.
4. Resolución de la convocatoria se dará el 30 de abril de 2017. El resultado de la convocatoria se comunicará por correo electrónico a los interesados ​​y se hará público en la página web o blog  de CACIS.
8. El hecho de participar presupone la aceptación de estas bases.
9. La dirección del Centro se reserva el derecho de cancelación • lar la residencia de los participantes admitidos inicialmente:
• Si se detecta una modificación sustancial del proyecto inicial que fue objeto de selección.
• Si se detecta falsedad de las informaciones aportadas por el solicitante o solicitantes  seleccionados con posterioridad a su selección.
• Si se detecta cualquier actitud irregular y ofensiva.