news

viernes, 16 de diciembre de 2011

Primer premi de vídeo jove del concurso Espai Loop 11 jove

Dues joves autores han creat el vídeo guanyador Maria Agut i Maite Montoya amb el vídeo "Barreres arquitectòniques" Més de 40 participants, 39 fotografies i 8 vídeos de joves entre 14 i 20 anys. Una sala mig plena i joves, joves¡¡¡¡.....Perquè es tan difícil que els joves participin? Avuí hem pogut veure joves motivats i participatius molts del I.E.S. Lluís de Peguera de Manresa, això ens fa pensar que si els joves estan prou motivats es mouen i treballen amb força i els seu treballs és molt bo.
Dos jóvenes autoras han creado el vídeo ganador María Agut y Maite Montoya con el vídeo "Barreras arquitectónicas" Más de 40 participantes, 39 fotografías y 8 videos de jóvenes entre 14 y 20 años. Una sala medio llena y jóvenes, jóvenes ¡¡¡¡..... Porque es tan difícil que los jóvenes participen? Hoy hemos podido ver jóvenes motivados y participativos muchos de IES Lluís de Peguera de Manresa, esto nos hace pensar que si los jóvenes están suficientemente motivados se mueven y trabajan con fuerza y su trabajos es muy bueno. Two young authors have created the winning video Maria Agut and Maite Montoya with the video "architectural barriers" More than 40 participants, 39 photos and 8 videos of young people between 14 and 20 years. A half-full room and youth, young ¡¡¡¡..... Why is it so difficult for young people to participate? Today we have seen many young, motivated and participatory IES Lluis de Peguera de Manresa, this makes us think that if young people are sufficiently motivated to move and work force and their work is very good.

sábado, 10 de diciembre de 2011

Anne Savitie in the Forest of CACiS

Congratulations to Anne for her work in CACiS, I think she has a great creativitat and his observation of nature shows in the works done during his period of residence at the Center. Constancy and illusion are the ingredients of this young Finnish artist.Its passage through CACiS made ​​us very happy with his cheerful and positive character Felicidades a Ana por su trabajo en CACiS, creo que ella tiene un gran creativitat y su observación de la naturaleza se muestra en las obras realizadas durante su período de residencia en el Centro. Constancia e ilusión son los ingredientes de esta joven artista finlandesa.Su paso por CACiS nos hizo muy felices con su carácter alegre y positivo. Un vestido para terreno de Calders. Un homenaje para las flores de la sequía. fotografias de Sami Maalas

sábado, 3 de diciembre de 2011

Presentació del Projecte "Dones Invisibles"

Una Jornada de reivindicació amb el treball de 12 fotògrafes amb un desig comú construir un món millor on cap dona tingui que tenir por per ser dona.Dotze fotògrafes contra la violència de gènere de la mà de CACiS fotografies de Mireia Arso i Roser Oduber

lunes, 28 de noviembre de 2011

Animac Mòbil 11de la 15ª Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

Animac Mòbil recull de la 15ª Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya CACis i La Biblioteca d'Artés us conviden a gaudir de l'animac mòbil 11 Divendres 2 de desembre de 19:00 a 20:30

sábado, 26 de noviembre de 2011

Presentació del portafoli "Dones invisibles"

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç de Calders Us convida a la presentació del Projecte Dones Invisibles 12 fotògrafes contra la Violència de Gènere el dissabte dia 3 de desembre a les 12:30 Presentació del projecte “Dones Invisibles” 3 de descembre Imatges realitzades per 12 dones fotògrafes amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, la publicació de 12 fotografies i una publicació de postals de les mateixes fotos La venda servirà per pagar l'edició i per donar suport a un pis d'acollida per dones maltractades. Fotografies de Cristina Armangue, Alba Ferrer, Paula Ospina,Colita, Naomi Daniel, Mireia Arso, Eva LLamas, Dàmaris, Montse Faixat, Tamara Erde( Israel), Inês Querido (Portugal), Rosa Gema Doughty (EUA) Amb el suport de Institut Català de la Dona i l’ajuntament de Calders

martes, 22 de noviembre de 2011

HIKITALO dos dies d'activitat

Dos dias de plena actividad para la construcción de la "Sauna/Hikitalo" de Sami Maalas , estas son las primeras fotografias. Los dias 2 y 3 de diciembre se realizará una presentación y puesta en marcha del Hikitalo con una performace de Sami y Anne Savitie. Two full days of activity for the construction of the "Sauna / Hikitalo" Sami Maalas, these are the first pictures. On 2 and 3 December will be a presentation and implementation of a performace Hikitalo Sami and Anne Savitie

jueves, 17 de noviembre de 2011

Contemporary dance: Find. Move. Love. rehearsal (2010)

Queremos recordar el paso de Joey por CACiS con estas dos publicaciones que se pueden ver en Youtube . Recientemente se ha instalado en Finlandia y queremos enviarle un fuerte abrazo. Yupi le envia un beso muy grande. We remember the passing of Joey by CACiS these two publications can be viewed on Youtube. Has recently been installed in Finland and we want to send a big hug. Yay you send a big kiss.

jueves, 10 de noviembre de 2011

HIKITALO Project / happening del artista finlandes Sami Maalas

HIKITALO Project es una convocatoria abierta todas aquellas personas que deseen participar en la construcción de la obra que recibe este nombre y que es una especie de Sauna de aspecto divertido y posible utilidad. Esperamos que todos los que deseéis pasar unas jornadas de divertida acción vengáis los días 12, 13, 19 y 20 de noviembre. HIKITALO Project és una convocatòria oberta totes aquelles persones que desitgin participar en la construcció de l'obra que rep aquest nom i que és una espècie de sauna d'aspecte divertit i possible utilitat. Esperem que tots els que desitgeu passar unes jornades de divertida acció vingueu els dies 12, 13, 19 i 20 de novembre. HIKITALO Project is an open call for all those who wish to participate in the construction of the work is named and that is kind of funny-looking Sauna and possible usefulness. We expect all as you want to spend a few days of fun action you come on 12, 13, 19 and 20 November.

Primer Cuaderno de Viaje que publica CACiS

Un quadern de viatge és aquell amic que t'acompanya durant el trànsit, callat i fidel. Quan vam decidir editar el llibre de viatge de Txema no pensàvem que podia ser el primer d'una sèrie, però si existeix un element comú en l'art contemporani és el de la recerca d'imatges, sensacions, camins, d'un trànsit infinit i per això creiem que podia ser una publicació interessant per transmetre aquesta idea. No és un llibre amb pretensions erudites, simplement un quadern per recrear un viatge. Un cuaderno de viaje es aquel amigo que te acompaña durante el tránsito, callado y fiel. Cuando decidimos editar el libro de viaje de Txema no pensamos que podía ser el primero de una serie, pero si existe un elemento común en el arte contemporáneo es el de la búsqueda de imágenes, sanaciones, caminos, de un tránsito infinito y por ello creemos que podía ser una publicación interesante para transmitir esta idea. No es un libro con pretensiones eruditas, simplemente un cuaderno para recrear un viaje. A travelogue is that friend who accompanies you during transit, quiet and faithful. When we decided to publish the book travel Txema not think it could be the first in a series, but there is a common element in contemporary art is the image search, healings, roads, transit infinite and therefore we believe a publication that could be interesting to recreate this idea. It is a book of scholarly pretensions, just a book to recreate a journey.

martes, 8 de noviembre de 2011

+ info de CACiS / Centro de Producción y residencia

Durant L’any 2009 CACiS va becar 6 projectes d'autors i autores dins del seu programa de producció. Aquesta convocatòria permet que creadors de tot el món desenvolupin el seu projecte durant un període de temps residint al Centre . La singularitat de Cacis permet ser un lloc on es puguin assajar i fer treballs que no siguin possibles en altres llocs; un lloc que atrau joves creadors de la resta de l’estat, d’altres països perquè saben que aquí es pot treballar en una atmosfera i, sobretot, en plena natura amb un compromís crític. La Convocatòria que cada any presenta el Centre acull projectes d'arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural. ( no exclusivament artístics) S’han rebut 50 projectes per realitzar al centre durant l’any 2011, la direcció de Cacis ha escollit 9 pel seu interès i relació amb la recerca de nous llenguatges relacionats amb el medi natural, la sostenibilitat i el medi rural. Durante el año 2009 CACiS otorgó becas a 6 proyectos de autores y autoras dentro de su programa de producción. Esta convocatoria permite que creadores de todo el mundo desarrollen su proyecto durante un período de tiempo residiendo en el Centro. La singularidad de CACiS permite ser un lugar donde puedan ensayar y hacer trabajos que no sean posibles en otros lugares, un lugar que atrae jóvenes creadores del resto del estado, de otros países porque saben que aquí se puede trabajar en una atmósfera y, sobre todo, en plena naturaleza con un compromiso crítico. La Convocatoria que cada año presenta el Centro acoge proyectos de artes visuales, artes escénicas, performance, pensamiento, intervención en el paisaje y búsqueda de nuevos lenguajes relacionados con la sostenibilidad y la protección del medio natural. (No exclusivamente artísticos) Se han recibido 50 proyectos para realizar en el centro durante el año 2011, la dirección de aplicación ha escogido 9 por su interés y relación con la búsqueda de nuevos lenguajes relacionados con el medio natural, la sostenibilidad y el medio rural. During 2009 CACIS gave grants to 6 projects of authors in their production program. This call allows designers worldwide to develop their project over a period of time residing at the Center. CACiS's uniqueness allows it to be a place to rehearse and do jobs that are not possible in other places, a place that attracts young artists from the rest of the state, from other countries because they know that here you can work in an atmosphere and especially in nature with a critical engagement. The call that every year presents the Center hosts visual arts projects, arts, performance, thinking, intervention on the landscape and searching for new language related to sustainability and protecting the environment. (Not only artistic) There have been 50 projects for the center during the year 2011, management has chosen 9 application for your interest and connection with the search for new languages ​​related to the environment, sustainability and rural areas.

lunes, 7 de noviembre de 2011

+ info de CACiS / actividades expositivas

 El món en que vivim es caracteritza per les múltiples interconexions a un nivell global en el que els fenòmens físics, biològics, psicològics, socials, culturals, polítics, econòmics i ambientals, són tots recíprocament interdependents. La realitat, per tant, és cada cop més complexa, fet que fa més difícils els processos metodològics per a conèixer-la en profunditat. La recerca científica clàssica i tradicional resulta limitada i insuficient alhora d’abordar aquestes noves realitats. Per a descriure aquest món de manera adequada necessitem una perspectiva més àmplia, holista i ecològica, una perspectiva on és necessària una nova visió de la realitat, un nou paradigma, és a dir, una transfor¬mació de la nostra manera de pensar, de percebre, de valorar i de veure el món. Des de CACIS som conscients de la realitat d’un món en Xarxa, on les fronteres són cada vegada més primes i el intercanvi de coneixements més necessari per una recerca amb millors resultats. "Nuestra Capacidad para transformar la Tierra ha promovido la ilusión de que controlamos la naturaleza, de que de algún modo, estamos separador de ella (...). En la actualidad, Nuestra supervivencia como especie Depende de Nuestra Capacidad para adaptarse Nuestro entorno en Nuevos Procedimientos. La solución a este tema, fundamental en Nuestra época, determinará Nuestra viabilidad como especie. Debemos adaptar Nuestras instituciones y Nuestros Edificios, paisajes y asentamientos a este Objetivo ". Anne Whiston Spirit "Architecture in the Landscape: twoaerd a Unified Vision" en Landscape Architecture, 80, agosto de 1990 El mundo en que vivimos se caracteriza por las múltiples interconexiones a un nivel global en el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales, son todos recíprocamente interdependientes. La realidad, por tanto, es cada vez más compleja, lo que hace más difíciles los procesos metodológicos para conocerla en profundidad. La investigación científica clásica y tradicional resulta limitada e insuficiente a la hora de abordar estas nuevas realidades. Para describir este mundo de manera adecuada necesitamos una perspectiva más amplia, holista y ecológica, una perspectiva que es necesaria una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, es decir, una transformación ¬ ción de nuestra manera de pensar, de percibir, valorar y ver el mundo. Desde CACiS somos conscientes de la realidad de un mundo en Red, donde las fronteras son cada vez más delgadas y el intercambio de conocimientos más necesario para una investigación con mejores resultados. " Our ability to transform the Earth has promoted the illusion that we control nature, that somehow we are separate from it (...).At present, our survival as a species depends on our ability to adapt our environment in new procedures. The solution to this issue, central to our age, will determine our viability as a species. We must adapt our institutions and our buildings, landscapes and settlements to this objective . " Anne Whiston Spirit "Architecture in the Landscape: twoaerd a Unified Vision" in Landscape Architecture, 80 August 1990 The world we live is characterized by multiple interconnections on a global level in the physical, biological, psychological, social, cultural, political, economic and environmental, are all mutually interdependent. The reality, therefore, is increasingly complex, making it more difficult methodological processes to meet the in-depth. Scientific research and traditional classic is both limited and insufficient to address these new realities. To describe this world appropriately we need a broader, holistic and ecological perspective which requires a new vision of reality, a new paradigm, ie, a trans ¬ formation of our way of thinking, perceive, assess and see the world. From CACiS are aware of the reality of a networked world, where borders are becoming thinner and more knowledge sharing research necessary for best results.

Más información de CACiS / Patrimonio industrial

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) es troba al municipi de Calders, a 5 Km del nucli del poble, a la Comarca natural del Moianès i a la comarca Bages. La comarca natural del Moianès, està situada a l'Altiplà central, té una extensió de 335 km2, i 11011 habitants (1/01/2003). En aquesta porció de territori de transició entre el Pre Pirineu i el Pre-litoral hi trobem 10 municipis, dels quals cinc pertanyen administrativament al Bages (Calders, Moià, l'Estany, Monistrol de Calders i Sta Maria d'Oló), quatre al Vallès Oriental (Castellcir, Castellterçol, Granera i St Quirze Safaja), i un a Osona (Collsuspina). El Centre d’Art i Sostenibilitat disposa de 4 infraestructures i espais exteriors:  Antics Forn de Calç  Espai Escènic  Edifici amb l’espai d’exposicions temporals on s’acollen projectes diversos al llarg de l’any: pintura, escultura, fotografia, instal•lacions i projectes multimèdia. i la sala permanent on s’exposa un recull històric i tècnic dels forns de Calç de Calders  Edifici annex, on es realitzen seminaris, tallers, xerrades, residencia per artistes amb estada vinculada a la realització d’un projecte, tallers educatius i/o seminaris.  Espais exteriors per la realització de intervencions, estudis, instal•lacions i treballs de art/ ciència/ tecnologia i/o experimentació amb la natura com element de recerca Antics Forns de Calç Cacis rep el nom de Forn de la Calç per aquesta infraestructura industrial que ha estat inclosa pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, del Departament de Cultura de la Generalitat, entre els 150 elements més destacats del Patrimoni Industrial de Catalunya. Com a reconeixement de la singularitat dels edificis i amb criteri d’autenticitat, de testimoniatge industrial, històric, social i arquitectònic, de valor paisatgístic i territorial i de valor estètic i artístic. El Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad se encuentra en el municipio de Calders, a 5 Km. del núcleo del pueblo, en la Comarca natural del Moianès y en la comarca Bages. La comarca natural del Moianès, está situada en el Altiplano central, tiene una extensión de 335 km2, y 11.011 habitantes (1/01/2003). En esta porción de territorio de transición entre el Pre-Pirineo y el Pre-litoral encontramos 10 municipios, de los cuales cinco pertenecen administrativamente el Bages (Calders, Moià, L'Estany, Monistrol de Calders y Santa Maria d'Oló), cuatro en Vallès Oriental (Castellcir, Castellterçol, Granera y Sant Quirze Safaja), y uno en Osona (Collsuspina). El Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad (CACiS)dispone de 4 infraestructuras y espacios exteriores:  Antiguos Horno de Cal  Espacio Escénico  Edificio con el espacio de exposiciones temporales donde se acogen proyectos diversos a lo largo del año: pintura, escultura, fotografía, instalaciones y proyectos multimedia. y la sala permanente donde se expone una recopilación histórico y técnico de los hornos de Cal de Calders  Edificio anexo, donde se realizan seminarios, talleres, charlas, residencia para artistas con estancia vinculada a la realización de un proyecto, talleres educativos y / o seminarios.  Espacios exteriores para la realización de intervenciones, estudios, instalaciones y trabajos de arte / ciencia / tecnología y / o experimentación con la naturaleza como elemento de investigación Antiguos Hornos de Cal CACiS recibe el nombre de Forn de la Calçl de esta infraestructura industrial que ha sido incluida por el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, del Departamento de Cultura de la Generalitat, entre los 150 elementos más destacados del Patrimonio Industrial de Cataluña. Como reconocimiento de la singularidad de los edificios y con criterio de autenticidad, de testimonio industrial, histórico, social y arquitectónico, de valor paisajístico y territorial y de valor estético y artístico. The Center for Art and Sustainability (CACiS) is located in the municipality of Calders, 5 Km. the nuclear village in the Shire's natural and Moianès Bages in the region. The region's natural Moianès, is located in the Central Highlands, has a stretch of 335 km2 and 11,011 inhabitants (1/01/2003). In this Territory Portion of the transition between the Pre-Pyrenees and Pre-coast are located in 10 municipalities, five of them of belonging which administratively Bages (Calder, Moià, tin, Monistrol of Santa Maria d'Olo and Calder), four in Vallès Oriental (Castellcir, Castellterçol Granera and San Quirico Safaja), and other one in (Collsuspina). The Center for Art and Sustainability offers four outdoor Spaces and Infrastructures:  Ancient kiln lime  Space Scenic  Building with the space for temporary exhibitions where we will accommodate to various Projects throughout the year: painting, sculpture, photography, multimedia installations and Projects. Permanente and the room where you are exposed a European historical and tecnic of Calders lime kilns  Building ANEXA, where it are made seminars, workshops, Talks, residence for artists stay connected with the realization of a Project, educational workshops and / or seminars.  Spaces for the realization of foreign interventions, studios, facilities and work art / science / technology and / or Experimentation with nature as elements of research Ancients kilns of lime CACiS welcomes the number of the Oven of industrial infrastructure needed for this has been by including the Museum of Science and Technology of Catalonia, the Department of Culture of the Government, among the 150 most important Parts Industrial Heritage of Catalonia. As recognition of the singularity of the buildings and with criterion of authenticity of testimony industrial, historical, social and architectural value of land and coastline and the artistic and aesthetic value. Fotos de Sebastia Plans y Ramon Creus

domingo, 6 de noviembre de 2011

CACiS rep obra de l'escultora Angels Freixanet

A partir d'aquest mes d'octubre 6 escultures d' Àngels Freixanet formen part de la col·lecció permanent de CACiS , escultures que es podran veure dins del itinerari d'obres que el Centre ofereix als visitants. L'escultora també exposarà el 9 de novembre al Cercle artístic de Manresa els seus gravats més recents. A partir de este mes de octubre 6 esculturas de Àngels Freixanet forman parte de la colección permanente de CACI, esculturas que se podrán ver dentro del itinerario de obras que el Centro ofrece a los visitantes. La escultora también expondrá el 9 de noviembre en el Círculo artístico de Manresa sus grabados más recientes. Starting this month of October 6 Freixanet Angels sculptures are part of the permanent collection of CACI, sculptures can be seen in the schedule of works that the Center offers to visitors. The sculptor also exhibit on 9 November in the artistic circle of his etchings most recent Manresa. http://www.angelsfreixanet.com/