news

miércoles, 26 de octubre de 2011

L'arbre de Pep Espelt/ El árbol de Pep Espelt

Expectantes están las obras hechas por Pep Espelt, esperan el agua que inunde y deshaga el trazo gestual de carboncillo y caiga de nuevo en el suelo deshidratado de los robles. Agua, claman, húmeda acción performática que no llega. Espera tranquila que no pudo ser complacida...........No llovió. Expectants estan les obres fetes per Pep Espelt, esperen l'aigua que inundi i desfaci el traç gestual de carbonet i caigui de nou al terra deshidratat dels roures. Aigua, clamen, humida acció performàtica que no arriba. Espera tranquil · la que no va poder ser complaguda ........... No va ploure. Expectant are the works made ​​by Pep Espelt, waiting for the flood water and undo the gestural strokes of charcoal and fall back on the ground dehydrated oaks. Water cry, wet performative action that never arrives. Wait calm that could not be pleased ........... did not rain.