news

martes, 4 de octubre de 2011

Proyecto Mujeres Invisibles/Projecte Dones Invisibles
Desde el Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad (CACiS)El Forn de la Calç iniciamos este proyecto con la finalidad de difundir las imágenes realizadas por mujeres fotógrafas con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, la publicación de un portafolio de 12 fotografías en tamaño DINA3 y una publicación de postales / calendario de las mismas fotos . La venta servirá para pagar la edición y para dar a un piso de acogida para mujeres maltratadas.

Des del Centre D'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç
iniciem aquest projecte amb la finalitat de difondre les imatges realitzades per dones fotògrafes amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, la publicació d'un portafoli de 12 fotografies en mida DINA3 i una publicació de postals /calendari de les mateixes fotos . La venda servirà per pagar l'edició i per donar a un pis d'acollida per dones maltractades.

From the Centre for Contemporary Art and Sustainability (CACiS) El Forn de la Calç initiated this project in order to spread the pictures taken by women photographers to mark the International Day Against Violence, the publication of a portfolio of 12 photographs and a publication DINA3 size postcard / calendar of the same photos. The sale will pay for the publication and to give a flat reception for battered women.
fotografies de Cristina Armangue, Alba Ferrer, Paula Ospina,Colita, Naomi Daniel, Mireia Arso, Eva LLamas, Dàmaris, Montse Faixat, Tamara Erde( Israel), Inês Querido (Portugal), Rosa Gema Doughty (EUA)Rules to be part of the "Invisible Women" are: 1. E-mail 3 digital photographs in low resolution, to cheat in the theme that works (not necessarily violence) but gender, you can see the pictures in the blog already selected http://cacisforndelacal.blogspot. com /. Of these three only choose pictures for a portfolio and postcards. (Note that the format of the portfolio will be a DINA3) 2. The selected picture should be in black and white, TIF or JPG with very good resolution, to collect this picture we can find an afternoon (early) or in Manresa or CACI, bone invite coffee +.'s Photographs Manresa, Spain or outside can be sent by mail with good resolution info@cacis.cat 3. The deadline for sending the photos is the next week (Friday 14 October to the last day) 4. The authors cede the copyright of the photo selected with the sole purpose to CACI, the Centre signed a joint document with the authors. Bases per formar part del projecte "Dones Invisibles" són: 1. Enviar per mail 3 fotografies digitals, en baixa resolució, que considereu adients dins de la temàtica que es treballa ( no necessariament violència ) però si de gènere, podeu veure al bloc les fotos que ja han estat seleccionades http://cacisforndelacal.blogspot.com/ . D'aquestes tres fotos escollirem tan sols una pel portafoli i les postals.(Penseu que el format del portafoli serà un DINA3) 2. La foto seleccionada ha d'estar en Blanc i negre , TIF o JPG i amb molt bona resolució, per recollir aquesta foto ens podem trobar una tarda (aviat) o bé a Manresa o a CACiS, os convidem a un cafè+.Les fotògrafes de fora d'Espanya o de Manresa les podeu enviar per mail amb bona resolució a info@cacis.cat 3. El termini d’enviament de les fotos és la setmana vinent (divendres 14 d’octubre el a darrer dia) 4. Les autores cedireu els drets de reproducció de la fotografia seleccionada amb aquesta exclusiva finalitat a CACiS, el Centre signarà un document conjunt amb les autores.